Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN AD TELECOM

Artikel 1 – Definities
Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.
AD Telecom: De eenmanszaak ad-telecom, gevestigd en kantoorhoudende te (7611 AV) Aadorp aan
de Eikenlaan 43, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71234004.
Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie AD Telecom een aanbieding doet, offerte
uitbrengt of waarmee AD Telecom een overeenkomst sluit dan wel anderszins een samenwerking
aangaat in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen AD Telecom en Klant tot het leveren van zaken en/of het
verlenen van diensten, onder meer op het gebied van de reparatie en verkoop van telefoons, tablets
en toebehoren.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van AD
Telecom alsmede op iedere Overeenkomst tussen AD Telecom en Klant.
2. AD Telecom bedingt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden tevens uitdrukkelijk voor
de door haar in het kader van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden komen op
grond van de Algemene Voorwaarden jegens Klant zelfstandige rechten toe en zij kunnen jegens
Klant zelfstandig een beroep doen op de Algemene Voorwaarden.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing.
4. Indien één of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst
onverbindend blijkt te zijn, bijvoorbeeld wegens vernietiging of gebleken nietigheid, zullen de
overige bepalingen onverminderd in stand blijven. Partijen zullen in dat geval in gezamenlijk
overleg een nieuwe bepaling of bepalingen formuleren die naar inhoud, aard en strekking zoveel
mogelijk aansluiten bij de onverbindende bepaling of bepalingen.
5. Het feit dat de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden door of namens AD Telecom zijn
opgesteld, betekent niet dat deze in het nadeel van AD Telecom dienen te worden uitgelegd. De
contra proferentem-regel is uitdrukkelijk niet van toepassing.
6. AD Telecom kan besluiten uit coulance of ten behoeve van het behoud van een samenwerking,
in voorkomende gevallen van (strikte) handhaving van de Algemene Voorwaarden jegens Klant
afzien. AD Telecom behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om op enig moment alsnog
de Algemene Voorwaarden toe te passen. In het verleden getoonde coulance ten aanzien van de
Algemene Voorwaarden zal nimmer worden uitgelegd als een afstand van recht zijdens AD
Telecom noch zal in een dergelijke situatie van rechtsverwerking sprake zijn of zal deze situatie
op enigerlei andere wijze aan de toepassing van de Algemene Voorwaarden in de weg staan.
7. Waar in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst over ‘schriftelijk’ wordt gesproken, wordt
mede elektronische communicatie, zoals e-mail, bedoeld.

Artikel 3 – Totstandkoming

1. Aanbiedingen en offertes van AD Telecom zijn vrijblijvend. Het staat AD Telecom vrij een aanbod
of offerte te herroepen of te wijzigen, behoudens het geval uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald dat
een aanbieding of offerte gedurende een bepaalde termijn onherroepelijk is.
2. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat deze door AD Telecom is bevestigd, dan wel
indien AD Telecom is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Onder een dergelijk
begin van uitvoering zal mede worden verstaan de situatie waarin AD Telecom reeds kosten
heeft gemaakt ter voorbereiding van de uitvoering van de Overeenkomst. Een overeenkomst tot
reparatie komt tevens tot stand door ondertekening van het daarvoor bestemde
reparatieformulier.
3. Eventuele leveringsverplichtingen zijdens AD Telecom gelden telkens onder de opschortende
voorwaarde van het voorradig zijn van het te leveren product aan de zijde van AD Telecom.
4. De in een aanbod of offerte vermelde prijzen zijn, behoudens het geval schriftelijk uitdrukkelijk
anders is bepaald, exclusief verzendkosten, btw of andere heffingen van overheidswege.
5. Klant stemt ermee in dat de Overeenkomst elektronisch tot stand kan komen en dat de Algemene
Voorwaarden digitaal ter beschikking kunnen worden gesteld. Voorts stemt Klant ermee in dat
eventuele communicatie via elektronische communicatiemiddelen kan verlopen.
6. Indien na totstandkoming van een Overeenkomst een verhoging optreedt in lonen,
grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies, heffingen van
overheidswege of andersoortige kostprijsbepalende factoren, is AD Telecom gerechtigd deze
kostprijsverhoging aan Klant door te berekenen.
7. Indien een Overeenkomst wordt gesloten met meer dan één Klant zijn alle partijen bij de
Overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verbintenissen zoals die uit de
Overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. AD Telecom spant zich naar beste inzicht en vermogen in om de Overeenkomst uit te voeren.
Voor zover in het kader van de Overeenkomst echter een (lever)termijn wordt overeengekomen,
zijn partijen ermee bekend dat AD Telecom voor deze termijn mede afhankelijk is van haar
(toe)leveranciers en andere omstandigheden. Overeengekomen leveringstermijnen gelden
derhalve – behoudens indien schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – bij benadering.
2. Voor zover AD Telecom in het kader van de Overeenkomst voor verzending of transport van
goederen zorgdraagt, zal de risico-overgang plaatsvinden op het moment dat de goederen
feitelijk aan de transporteur worden overgedragen. Levering geschiedt in zoverre ‘Ex Works’ in de
zin van de Incoterms 2010. Een en ander behoudens het geval partijen schriftelijk uitdrukkelijk
anders overeenkomen.
3. Het staat AD Telecom vrij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.
4. Voor zover Klant meent dat AD Telecom tekortschiet in de nakoming van enige verplichting
voortvloeiende uit de Overeenkomst zal Klant AD Telecom tijdig per aangetekend schrijven in
gebreke stellen. Klant zal in de ingebrekestelling gemotiveerd de beweerdelijke tekortkoming
zijdens AD Telecom alsook het gewenste herstel uiteenzetten. Voorts zal Klant AD Telecom in de
ingebrekestelling een redelijke termijn, doch nimmer minder dan 14 dagen, bieden om tot herstel
over te gaan.
5. Klant zal – zowel op verzoek als op eigen initiatief – AD Telecom tijdig voorzien van alle
benodigde informatie waarvan zij redelijkerwijs kan voorzien dat deze informatie vereist is voor
een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst. In het bijzonder dient Klant in het geval van een
overeenkomst tot reparatie AD Telecom op de hoogte te brengen van alle klachten, gebreken en
defecten teneinde AD Telecom in staat te stellen een en ander naar behoren te repareren.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

1. Door AD Telecom geleverde zaken blijven eigendom van AD Telecom tot het moment dat Klant
volledig heeft voldaan aan haar (betalings)verplichtingen jegens AD Telecom uit hoofde van een
Overeenkomst, waaronder mede wordt verstaan eventuele vorderingen zijdens AD Telecom
voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Klant.
2. Klant verplicht zich de geleverde zaken welke ingevolge het eigendomsvoorbehoud of anderszins
aan AD Telecom toebehoren, behoorlijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer
brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en vandalisme. Klant zal op eerste
verzoek AD Telecom in afschrift de betreffende polisvoorwaarden toezenden. Voorts staat Klant
ervoor in dat de door AD Telecom geleverde zaken zolang daar een eigendomsvoorbehoud op
rust individualiseerbaar zullen worden opgeslagen en opgeslagen zullen blijven.
3. Indien Klant op enigerlei wijze in verzuim geraakt met betrekking tot de op haar rustende
verplichtingen jegens AD Telecom, is AD Telecom gerechtigd terstond de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te eisen. Klant zal in dat geval volledige medewerking
verlenen en AD Telecom in staat stellen om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in
(onmiddellijk) bezit te (her)krijgen. Klant zal AD Telecom in dat geval onder meer toegang
verschaffen tot de lokalen, ruimten of terreinen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken zijn opgeslagen.
4. Klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden,
verpanden of op andersoortige wijze met beperkte rechten of aanspraken door derden te
bezwaren zolang het eigendomsvoorbehoud op die zaken rust. Evenmin is Klant bevoegd zolang
het eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust de zaken te verwerken of bewerken op
zodanige wijze dat een nieuwe zaak geacht moet worden te zijn ontstaan. Indien Klant een zaak
(mede) vormt uit zaken waarop een eigendomsvoorbehoud zijdens AD Telecom rust, zal Klant
geacht worden die zaak voor AD Telecom te hebben gevormd, waarna zij de gevormde zaak
voor AD Telecom is gaan houden.
5. Klant zal AD Telecom terstond mondeling of telefonisch op de hoogte stellen van iedere
omstandigheid welke van belang kan zijn voor een beroep zijdens AD Telecom op het
eigendomsvoorbehoud als in het onderhavig artikel bepaald. Klant zal aansluitend deze melding
schriftelijk bevestigen. Onder relevante omstandigheden zal in ieder geval worden verstaan een
faillissement, surseance van betaling of bodembeslagen ten laste van Klant dan wel van degene
op wiens terrein de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn opgeslagen.

Artikel 6 – Reclame

1. Klant zal door AD Telecom geleverde zaken inclusief verpakking zo spoedig mogelijk controleren
op zichtbare gebreken, beschadigingen of andersoortige onvolkomenheden. Klant zal zich
uiterlijk binnen een week na levering een adequate onderzoeksinspanning getroosten teneinde
zich ervan te verzekeren dat het geleverde geen gebreken kent die zichtbaar zijn of met een
redelijke onderzoeksinspanning kenbaar zouden zijn geweest.
2. Klant zal uiterlijk binnen een week nadat zij een gebrek, beschadiging of andersoortige
onvolkomenheid in het geleverde constateert en te allen tijde uiterlijk twee weken na levering,
AD Telecom schriftelijk van hetgeen is geconstateerd op de hoogte stellen, zulks op straffe van
verval van enig recht op nakoming, schadevergoeding of andersoortige aanspraken.
3. AD Telecom zal een tijdig ingediende reclame in behandeling nemen. Indien sprake is van een
significant gebrek, beschadiging of andersoortige onvolkomenheid die AD Telecom kan worden
toegerekend en Klant ook voor het overige in het gelijk wordt gesteld, zal AD Telecom voor
kosteloos herstel zorgdragen.

Artikel 7 – Verschuldigdheid en betaling

1. Klant dient de factuur van AD Telecom binnen 14 dagen na de factuurdatum volledig te hebben
voldaan. Deze betalingstermijn geldt uitdrukkelijk als fatale termijn, waardoor Klant bij
overschrijding daarvan van rechtswege – en dus zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim
geraakt. Klant is vanaf de datum intreding verzuim een contractuele rente verschuldigd ad 1,2%
per maand – een gedeelte van een maand daaronder begrepen – over het alsdan verschuldigde.
2. Enkel betalingen aan AD Telecom op het door AD Telecom aangegeven bankrekeningnummer
werken bevrijdend.
3. Betalingen door of namens Klant strekken allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente,
daarna tot voldoening van de verschuldigde extra kosten, waaronder buitengerechtelijke
(incasso)kosten en tot slot tot voldoening van de hoofdsom.
4. Indien Klant in verzuim geraakt aan haar (betalings)verplichtingen jegens AD Telecom te
voldoen, is AD Telecom gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Partijen zullen in dat geval de door Klant verschuldigde buitengerechtelijke (incasso)kosten
vaststellen op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 300,00, zulks onverminderd het
recht zijdens AD Telecom om in plaats daarvan de werkelijke kosten te vorderen.
5. Indien Klant in verzuim geraakt met betrekking tot de nakoming van één of meerdere op haar
rustende verplichtingen jegens AD Telecom, worden alle vorderingen van AD Telecom op Klant
direct opeisbaar.
6. Indien Klant in verzuim geraakt, dreigt te geraken dan wel AD Telecom gerede grond geeft voor
de nakoming door Klant van de op haar rustende verplichtingen te vrezen, is AD Telecom
gerechtigd haar verplichtingen jegens Klant op te schorten in afwachting van nadere zekerstelling
door of namens Klant.
7. Klant is niet bevoegd tot verrekening van enig door AD Telecom (vermeend) verschuldigde
prestatie met een door Klant verschuldigde prestatie. Evenmin is Klant bevoegd enige
verplichting harerzijds jegens AD Telecom op te schorten in afwachting van door AD Telecom
(vermeend) verschuldigde prestaties.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. AD Telecom zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen de op haar rustende
verplichtingen naar behoren uit te voeren.
2. AD Telecom is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met
het onoordeelkundig gebruik van door of namens AD Telecom geleverde zaken, noch is AD
Telecom aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met de
onjuiste, onvolledige of anderszins onbehoorlijke opvolging of toepassing van een door of
namens AD Telecom verstrekt advies. Evenmin is AD Telecom aansprakelijk voor schade
voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met een onjuiste, onvolledige, niet-tijdige of
anderszins onbehoorlijke informatievoorziening als bedoeld in art. 4 lid 5.
3. AD Telecom is enkel aansprakelijk voor de directe schade die Klant of een aan haar gelieerde
derde lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, een onrechtmatig
handelen of andersoortige aansprakelijkheidsgrondslag zijdens AD Telecom. AD Telecom is
derhalve nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, gederfde
inkomsten of andersoortige gevolgschade. Voorgaande is slechts anders indien de schade het
gevolg is van opzet of grove schuld zijdens AD Telecom.
4. Onverminderd het voorgaande artikellid is de aansprakelijkheid zijdens AD Telecom te allen tijde
beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk onder een ter zake afgesloten verzekering wordt
uitgekeerd. Bij gebreke aan een dergelijke verzekering of uitkering zal de aansprakelijkheid
zijdens AD Telecom te allen tijde beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag exclusief btw en
andersoortige heffingen van overheidswege.
5. Onverminderd hetgeen bepaald in art. 6 dient Klant uiterlijk binnen vier weken nadat hij bekend is
geworden dan wel redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met schade waarvoor zij AD
Telecom aansprakelijk acht, AD Telecom hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen,

zulks op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding, nakoming, herstel of
andersoortige aanspraken.
6. Vorderingsrechten en andersoortige bevoegdheden zijdens Klant jegens AD Telecom, uit welken
hoofde dan ook, vervallen in ieder geval, voor zover zulks niet reeds aan de orde was, door
verloop van één jaar na de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 9 – Overmacht

1. AD Telecom is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit overmacht.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan, naast de daaraan krachtens wet en jurisprudentie
verbonden betekenis, de situatie waarin AD Telecom wordt geconfronteerd met een annulering,
niet-tijdige nakoming of andersoortige tekortkoming van een ten behoeve van de Overeenkomst
ingeschakelde derde of (toe)leverancier met betrekking tot de door of namens die derde te
leveren zaken of diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. In het bijzonder
zal sprake zijn van een overmachtssituatie indien AD Telecom geconfronteerd wordt met
onverwachts langere levertijden ten aanzien van grondstoffen, producten of andersoortig
materiaal ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
3. AD Telecom zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een opgetreden
overmachtssituatie, waarna in onderling overleg zodra dat mogelijk is een nieuwe datum voor de
uitvoering van de Overeenkomst zal worden bepaald.
4. Indien de overmachtssituatie die nakoming door AD Telecom verhindert naar alle
waarschijnlijkheid langer dan drie maanden zal voortduren, is AD Telecom gerechtigd de
overeenkomst tussentijds te ontbinden, zonder dat de schade voortvloeiende uit deze
tussentijdse beëindiging voor vergoeding door AD Telecom in aanmerking komt. Klant zal in dat
geval enkel verplicht zijn de reeds verrichtte prestaties alsmede de in redelijkheid reeds
gemaakte kosten te voldoen.

Artikel 10 – Geheimhouding

1. Partijen zullen over en weer strikte geheimhouding betrachten met betrekking tot vertrouwelijke
gegevens. Gegevens gelden als vertrouwelijk indien zulks is aangegeven of redelijkerwijs kan
worden geacht voort te vloeien uit de aard of inhoud van de gegevens.
2. Partijen verplichten zich over en weer de relevante wet- en regelgeving omtrent de
gegevensbescherming in acht te nemen, waaronder in ieder geval wordt verstaan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.
3. Voor zover Klant in het kader van de Overeenkomst aan AD Telecom persoonsgegevens
verstrekt, staat Klant ervoor in dat AD Telecom deze persoonsgegevens rechtmatig kan
verwerken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en eventuele overige doeleinden
waarvoor deze persoonsgegevens worden verstrekt. Klant vrijwaart AD Telecom voor eventuele
aanspraken ter zake van de verwerking van hun persoonsgegevens door of namens AD Telecom
voor zover deze gegevens door of namens Klant aan AD Telecom zijn verstrekt.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op de rechtsverhouding tussen AD Telecom en Klant is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. De Rechtbank Overijssel, locatie Almelo is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van
enig geschil ontstaan of voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen AD Telecom en Klant.
2. Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden in directe strijd is met een uitdrukkelijke
bepaling in de Overeenkomst, zal hetgeen expliciet in de Overeenkomst is bepaald voorrang genieten.
3. De titel boven de afzonderlijke artikelen in de Algemene Voorwaarden dienen slechts het
leesgemak en de overzichtelijkheid. Partijen kunnen aan deze titels geen rechten of
gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen.